Garantiebepalingen USE-Wellness

 

Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit op verzoek herstellen. De levensduur van het product wordt daardoor niet negatief beÔnvloed

 

Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.

Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast

 

Voor onze producten verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:

 

Artikel 1

Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het product die zich openbaren binnen 1 jaar vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker.

Artikel 2

De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt hersteld of, indien noodzakelijk, teruggebracht in de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom

Artikel 3

Het gebrek moet terstond worden gemeld om mogelijke verdere schade te voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen 1 maand na vaststelling is gemeld.

Artikel 4

Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd

Artikel 5

De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals glas, metaal, kunststof, rubber of hout die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.

Artikel 6

De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.

Artikel 7

De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:

a: abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,

b: voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,

c: contact met agressieve stoffen.

Artikel 8

De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montage aanwijzingen.

Artikel 9

Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die naar het oordeel van USE-Wellness niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.

Artikel 10

Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd, dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote producten.

Artikel 11

Indien het product zodanig is ingebouwd of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.

Artikel 12

Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de herstellingskosten disproportioneel zijn, wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.

Artikel 13

Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg.

Artikel 14

Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.

 

Artikel 15

Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.

 

In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald. Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland en BelgiŽ gekochte en/of in gebruik zijnde producten. Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden (o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften en klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht.